ด้านสังคม

สุขภาพอนามัยและ ความปลอดภัย

แผนงาน

 • ยกระดับคุณภาพการบริหารงานด้าน ความปลอดภัยตามแนวทางความปลอดภัย ทั้งในเอสซีจีและคู่ธุรกิจ
 • พัฒนาระบบควบคุมความปลอดภัย ในการขนส่งอย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงาน

 • อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน ของพนักงานและคู่ธุรกิจเท่ากับ 0.07 และ 0.06 รายต่อ 200,000 ชั่วโมง-คน
 • อุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตของพนักงาน 1 ราย และคู่ธุรกิจ 11 ราย (จากกระบวนการผลิต 3 ราย และจากการขนส่ง 8 ราย)

ขั้นตอน

 • ส่งเสริมมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ จากการขนส่งและยานพาหนะ
 • ดำเนินโครงการความปลอดภัย บนท้องถนนร่วมกับองค์กรภายนอก
 • ส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย และการออกแบบระบบการควบคุม ตามแนวทางการจัดการความปลอดภัย ในกระบวนการผลิต
 • ขยายขอบเขตการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด

การดูแลพนักงาน

แผนงาน

 • เสริมสร้างความพร้อม ความสามารถ และสภาพการทำงาน คุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นผู้นำอย่างยั่ง ยืนในภูมิภาคอาเซียน

ผลการดำเนินงาน

 • ปฎิบัติตามเกณฑ์ขั้นสูงของข้อตกลงโลก แห่งสหประชาชาติ
 • มีการปฎิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และผลการประเมินความพึงพอใจ อยู่ในเกณฑ์สูง
 • อัตราการพ้นสภาพพนักงานลดลง ร้อยละ 1
 • เพิ่มจำนวนพนักงานด้านการวิจัย และพัฒนา ร้อยละ 3

ขั้นตอน

 • สรุปองค์ความรู้ ปรับปรุงระบบการบริหารงาน งานบุคคล เพื่อวางรากฐานสำหรับ การเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนในอาเซียน

การพัฒนาชุมชนและสังคม

แผนงาน

 • สนับสนุนสังคม และสร้างความเข้มแข็ง โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน และภาคีที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินงาน

 • ชุมชนสามารถแก้ปัญหาพื้นฐาน และขยายผลสร้างเป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยน องค์ความรู้สู่การแก้ไขปัญหา และพัฒนาด้านอื่นๆ ได้ด้วยตัวเอง
 • สร้างความร่วมมือกับองค์กรอิสระ 2 โครงการคือ โครงการนวัตกรรม ทางเทคโนโลยี เพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็ม และศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจไทย สร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิต
 • จัดงานประชุมระดับประเทศเพื่อเผยแพร่แนวคิด นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้กับผู้บริหารระดับสูง ทุกภาคส่วนกว่า 800 คน เกิดความตื่นตัว เห็นประโยชน์ และนำไปปรับใช้

ขั้นตอน

 • ริเริ่มการมีส่วนร่วมเป็นต้นแบบ ในการดำเนินงานและขยายผล โครงการเพื่อสังคม
 • ร่วมสนับสนุนองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านศึกษาและดำเนินโครงการ เพื่อประโยชน์ของสังคม